Online Submission Started - RAMDHANU INTERNATIONAL DIGITAL CIRCUIT 2019 - PSA [2019-175].

24 PGS - Ramdhanu Circuit - 2017 COLOUR

PSA GOLD
DOROTHY C.M. CHAN CHAN - Canada
RAMDHANU GOLD
ARNALDO PAULO CHE - Hong Kong
RAMDHANU SILVER
SHIU GUN WONG - Hong Kong
RAMDHANU BRONZE
HUI WANG - China
CHAIRMAN CHOICE
ARNALDO PAULO CHE - Hong Kong
CHAIRMAN CHOICE
QIANG LV - China
RAMDHANU MERIT
JAN-THOMAS STAKE - Sweden
RAMDHANU MERIT
ARNALDO PAULO CHE - Hong Kong
RAMDHANU MERIT
ALAN YOUNG - England